Salón + 1 habitación

 

 

fujitsu daikin mitsubishi panasonic