Salón + 3 habitaciones

 

 

fujitsu daikin mitsubishi panasonic