Salón + 4 habitaciones

 

 

fujitsu daikin mitsubishi panasonic