Salón + 2 habitaciones

 

 

fujitsu daikin mitsubishi panasonic